Markkinoinnilla ja mainonnalla tarkoitetaan kaikkia sellaisia toimenpiteitä, joilla yritys tai muu organisaatio pyrkii lisäämään myyntiään. Yrityksen kohdalla myynnin lisäys tarkoittaa sen tarjoaman tuotteen tai palvelun myynnin kasvattamista. Julkisen sektorin organisaatio tai järjestö voi taas puolestaan hyödyntää markkinoinnin ja mainonnan toimenpiteitä kertoakseen tarjoamistaan palveluistaan kohdeyleisölle. Järjestöt hyödyntävät markkinointia myös lahjoitusten ja rahoituksen keräämiseen. Monet markkinoinnin ja mainonnan periaatteet ovat samat kaikkien organisaatioiden kohdalla.

Onko markkinointi mainontaa?

Moni markkinoinnin alaan ja palveluihin tutustuva saattaa huomata, että markkinointi tarjoaa myynnin kasvattamiseen muitakin työkaluja kuin mainontaa. Markkinoinnin ammattilaiset ymmärtävätkin mainonnan lähinnä markkinointiviestintänä eli sellaisina toimenpiteinä, joiden tavoite on kertoa kohdeyleisölle yrityksen tuotteista ja palveluista. Markkinoinnin työkaluihin kuuluu tämän lisäksi myös muun muassa jakelukanavien sekä tuoteyhdistelmien eli bundlauksen suunnittelua. Sivuillamme keskitymme lähinnä mainostoimistojen toiminnan esittelyyn, ja tässä artikkelissa kerromme enemmän markkinoinnista ylätasolla.

Miksi markkinointi on tärkeää?

Vanha viisaus kertoo, että suomalaisen yrityksen perisynti on antaa tuotteen myydä itse itseään. Toki markkinoinnin näkökulmasta hyvä tuote on erittäin tärkeää, mutta kilpailluilla markkinoilla hyvin esille pantu, sopivasti hinnoiteltu ja helposti saatavilla oleva tuote myy usein kilpailijoitaan enemmän. Markkinoinnin työkalut auttavat yritystä rakentamaan vahvempaa brändiä, minkä uskotaan niin ikään edesauttavan tuotteen myymistä. Brändin tavoitteena on luoda myönteinen mielikuva tuotteesta mahdollisimman monen kuluttajan mielessä.

Sivuillamme pääset lukemaan lisää brändäyksestä artikkeleissamme “Brändäysvinkit yritykselle” sekä “Julkkikset ja brändäys”. Kummassakin artikkelissa paneudutaan tarkemmin siihen, miten erilaiset markkinoinnin toimenpiteet auttavat yritystä rakentamaan vahvemman brändin ja siten myymään enemmän. Julkisen sektorin organisaatiolle ja järjestölle markkinointi on tärkeää, koska markkinoinnin keinoin voidaan rakentaa toivotunlaiset mielikuvat organisaatioiden palveluista ja viestiä tästä suurelle joukolle. Esimerkiksi julkisen liikenteen muutoksien viestimisessä hyödynnetään usein monia markkinoinnin työkaluja.

Mitä on hyvä markkinointi?

Hyvän markkinoinnin tunnistaminen eli markkinointitoimenpiteiden mittaaminen on yksi keskeisimpiä osa-alueita markkinoinnin käytännön työssä. Lyhykäisyydessään markkinointi on hyvää, kun se auttaa kasvattamaan tuotteiden myyntiä eikä yritys riko lakia. Markkinointia tehdessä tulisi seurata, millä tavalla se vaikuttaa yrityksen myyntiin. Mainoskampanjaa voidaan mitata seuraamalla, miten erilaiset mainonnan toimenpiteet vaikuttavat tuotteen myyntiin. Markkinointia tyypillisesti mitataan seuraamalla, kuinka paljon lisämyyntiä se tuo yritykselle.

Hyvään markkinointiin kuuluu myös lakien noudattaminen sekä eettiset näkökulmat erityisesti pitkällä aikajänteellä. Esimerkiksi alkoholin mainonta on Suomessa kiellettyä, mutta monessa muussa EU-maassa alkoholimainokset ovat erittäin tavallisia. Myös tupakka-askeissa on varoitustekstit sekä usein myös kuvia tupakan aiheuttamista vaurioista elimistölle. Yksittäisten lakien lisäksi viranomaiset voivat säätää ohjeistuksia siitä, miten yrityksen tulisi huolehtia, ettei se välitä liian positiivista tai muutoin virheellistä kuvaa omista tuotteistaan.

Sopivien markkinoinnin työkalujen valitseminen

Markkinoinnin tavoitteena on parantaa yrityksen myyntiä ja siten sopiva työkalu on sellainen, joka auttaa yritystä tässä tavoitteessa. Markkinointia kannattaa lähteä aina suunnittelemaan siltä pohjalta, että pyrkii ensin tunnistamaan omat liiketaloudelliset tavoitteet ja vasta tämän pohjalta valitsee sopivan työkalun. Yritys voi esimerkiksi tavoitella myynnin kasvua vain tietylle tuoteryhmälle. Tällöin valittavan markkinoinnin työkalun tulisi olla sellainen, joka tukee tämän tuoteryhmän myynnin edistämistä.

Käytännössä ei ole rajoja sille, mitä työkaluja yritys voi käyttää markkinointiinsa, kunhan lakia noudatetaan. Tänä päivänä internetin ja sosiaalisen median laajalle levinneisyyden ansiosta moni yritys hyödyntää nimenomaan digitaalisen markkinoinnin työkaluja. Ylipäätään teknologian hyödyntäminen on tavallista markkinoinnin toteuttamisessa, myös perinteiseksi mielletyn mainonnan osalta. Sivuillamme voit lukea aiheesta lisää artikkelissa “Onnistuneimmat mainoskampanjat”, jossa esittelemme yksittäisiä onnistuneita keinoja toteuttaa markkinointia ja mainontaa.

Markkinoinnin ja mainonnan kustannustehokkuus

Markkinoinnin ja mainonnan tehokkuutta mitataan myynnin kasvun lisäksi myös kannattavuuden kasvulla. Käytännössä siis markkinoinnin tulisi auttaa yritystä parantamaan myynnin lisäksi yrityksen tulosta eli voittoa. Niin yrityksen kuin julkisen sektorin organisaation ja järjestön kohdalla yleisimmin käytetty työkalu markkinoinnin ja mainonnan kustannustehokkuuden seurantaan on budjetti. Markkinointibudjetti laaditaan yrityksen tai organisaation tavoitteiden ja käytössä olevan rahan perusteella. Budjetin toteutumista tulee tämän jälkeen seurata säännöllisesti.

Markkinoinnin ja mainonnan kustannustehokkuutta voidaan mitata myös yksittäisten toimenpiteiden tai markkinoitavien tuotteiden kohdalla. Jos yritys vaikkapa mainostaa kolmea tuotetta, voidaan näiden myyntiä seurata erikseen verraten myynnin ja kannattavuuden kehitystä sellaisiin tuotteisiin, joita ei ole mainostettu. Kustannustehokkuutta voidaan myös mitata tuotteittain ja hakea sitä kautta oppia siitä, millainen markkinointi auttaa minkäkin tuotteen kohdalla. Saadun opin perusteella yritys voi pyrkiä kehittämään markkinointiaan tulevaisuudessa.

Miten markkinointia kannattaa toteuttaa käytännössä?

Koska kaiken markkinoinnin tulisi lähteä yrityksen tavoitteista, tulisi markkinoinnin suunnittelu aloittaa aina näiden tavoitteiden määrittelystä. Mitä selkeämmin ilmaistut tavoitteet, sen parempi. Hyvä tavoite sisältää myös numeraalisen arvion siitä, paljonko odottaa markkinoinnilla nostavan myyntiä. Markkinoinnilla tulisi olla yrityksessä vähintään yksi vastuullinen henkilö. Pienessä yrityksessä se voi olla toimitusjohtaja, suuremmassa yrityksessä se voi olla markkinointipäällikkö tai tuoteryhmässä vastuullinen päättäjä,

Moni yritys mielellään hyödyntää ulkopuolista apua; esimerkiksi monet mainostoimistot tarjoavat apua markkinoinnin palveluita tarvitseville yrityksille. Artikkeleissamme “Mainostoimiston palvelut” ja Mainostoimistot Suomessa” kerromme enemmän siitä, millaista apua yritykset voivat saada mainostoimistoilta. Yritysten kannattaa omasta tilanteestaan riippuen myös harkita uusien henkilöiden palkkaamista yrityksen palvelukseen tai erilaisten markkinoinnin konsultointipalveluiden ostamista. Vaikka markkinointi on käytännönläheistä työtä, kokenut ammattilainen tuntee parhaat käytännöt ja osaa tehdä yritykselle oikeat valinnat.