Markkinointi- ja mainontatyötä tehdään erilaisissa ympäristöissä. Esimerkiksi mainostoimistot, viestintätoimistot, digimedian toimistot, designtoimistot sekä konsultointiyritykset ovat tällaisia toimintaympäristöjä. Isommilla yrityksillä saattaa olla myös omia markkinointiosastoja. Mainosalan ammattinimikkeitä ovat muun muassa copywriter, mikä tarkoittaa mainosten tekstien suunnittelijaa ja AD eli Art Director, joka puolestaan vastaa mainosten visuaalisen ilmeen suunnittelusta. Suomessakin on käytössä ammattinimikkeiden englanninkieliset versiot, joita ei ole suomennettu.

Mainosalan opinnot ulkomailla

Mainosalan opintoihin, samoin kuin mainosalaan liittyviin koulutuksiin, on paljon hakijoita, sillä ala on todella suosittu. Ulkomailla opiskelu on myös mahdollista. Graafista suunnittelua voi hakeutua opiskelemaan esimerkiksi Barcelonaan Espanjaan, jossa pystyy suorittamaan kandidaatin tutkinnon englanniksi. Myös Tallinnan yliopisto tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia erilaisiin kaupallisen alan ja media-alan opintoihin, opetuskielenä englanti. Tutkinnot on mahdollista suorittaa kokonaan tai osittain ulkomailla.

Missä mainosalaa voi opiskella Suomessa

Mainosalaa voi Suomessa opiskella toisen asteen oppilaitoksissa sekä korkeakouluissa. Eritasoisia tutkintoja pystyy suorittamaan myös oppisopimuksella, ja opintoja on tarjolla jopa kansalais- ja työväenopistoissa. Alan tehtäviin löytyy myös täydennyskoulutusta sekä alalla jo toimiville että alalle muista tehtävistä siirtyville. Monipuolista osaamista vaativalla mainosalalla tarvitaan luovuutta ja innovatiivisuutta, mutta näiden vastapainona analyyttista otetta. Lisäksi vaaditaan laajaa yleissivistystä, vuorovaikutustaitoja ja yhteistyökykyä sekä neuvottelutaitoja. Tietotekniikan hallitseminen on välttämätöntä.

Koska mainosala vaatii todella monipuolista osaamista useilta alueilta, siihen on mahdollista hakeutua useita eri reittejä, ja monenlainen pohjakoulutus tulee kysymykseen. Useiden eri alojen koulutuksissa sivutaan mainonnan ja markkinoinnin aihealueita, tai kurssit kuuluvat opintokokonaisuuteen. Suoria opintoja mainonnan suunnittelun nimikkeellä löytyy ammattikorkeakoulutasolla. Yliopistotasolta alalle pääsee kaupallisten tai taiteellisten alojen kautta, esimerkiksi graafisen suunnittelun opetusohjelma on suosittu väylä mainosalan uralle.

Copywriterin koulutusohjelma

Copywriterin koulutusohjelma löytyy ainakin Markkinointi-instituutista, joka on vuosikymmenet tarjonnut omaehtoista koulutusta kaupallisen alan ammattilaisille. Markkinointi-instituutissa alan ammattilaiset toimivat valmentajina opiskelijoille. Alalle kouluttautuvat aloittavat erilaisista lähtökohdista, sillä koulutus toteutetaan verkko-opintoina ja soveltuu eri tasoisille opiskelijoille. Aloitus tapahtuu joustavasti opiskelijan aikataulun mukaan. Koulutusohjelmassa yhdistetään luovuus, tekstin tuottaminen ja markkinoinnin osaaminen. Koulutus valmentaa puhuttelevien tekstien kirjoittamiseen ja valitsemaan kohderyhmään sopivan median.

Erilaisten medioiden, niin perinteisten kuin digitaalisten, käyttöön harjaantuminen on tärkeä osa koulutusta. Tarkoituksena on myös oppia hyvän briefauksen merkitys luovan työn osuuden katalysaattorina. Opiskelija harjaantuu rakentavan palautteen antajana, mutta myös sen vastaanottajana. Osana opintoja on ymmärtää, miten copywriter pystyy tukemaan liiketoimintaa. Koulutuksessa tehdään paljon kirjoitusharjoituksia, joiden avulla opiskelija rakentaa itselleen portfolion. Portfoliota voi hyödyntää käyntikorttina ja työhön hakeutumisessa.

Art Director

Art Directorin ammattiin on nykyään olemassa myös suora koulutus, mutta usein siinä toimitaan alalle soveltuvalla pohjakoulutuksella, tavallisimmin henkilön saatua riittävän työkokemuksen kaupalliselta alalta. Graafista suunnittelua voi opiskella esimerkiksi Aalto-yliopistossa taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa, joka oli aiemmin nimeltään Taideteollinen korkeakoulu. Myös Lapin yliopistossa Rovaniemellä taiteiden tiedekunnassa on mahdollista opiskella graafista suunnittelua. Ylemmästä korkeakoulututkinnosta valmistuu taiteen maisteriksi, alemmasta tutkinnosta puolestaan taiteen kandidaatiksi.

Myös ammattikorkeakouluissa voi opiskella graafista suunnittelua tai suorittaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon eli medianomin (AMK). Myöskin muotoilussa pystyy opiskelemaan graafista suunnittelua. Tällöin tutkintonimike on muotoilija (AMK). Esimerkiksi Lahden Muotoiluinstituutissa voi opiskella muotoilun eri osa-alueita. Lisäksi toisen asteen ammatilliset oppilaitokset tarjoavat mahdollisuutta opiskella graafista suunnittelua. Tällöin suoritetaan kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuva-artesaani. Näiden opintopolkujen kautta on mahdollista työelämässä edetä Art Directoriksi.

Medianomi (AMK), mainonnan suunnittelu

Media-alan koulutusohjelman mainonnan suunnittelun opinnot valmentavat opiskelijaa markkinointiviestinnän suunnittelijaksi. Markkinointiviestinnän asiantuntijana toimiminen vaatii monipuolista mediaosaamista sekä kykyä paitsi ymmärtää erilaisia kohderyhmiä, myös toimia asiakkaan haluamista lähtökohdista käsin. Mainonnan suunnittelun opiskelu aloitetaan teoriapohjan luomisesta markkinoinnin- ja markkinointiviestinnän opintojen avulla, sitä syvennetään visuaalisen ilmaisun sekä luovan kirjoittamisen opinnoilla ja perehdytään tavoitteellisen viestinnän ideointiin ja toteuttamiseen erilaisiin perinteisiin ja digitaalisiin medioihin.

Mainonnan suunnittelun opinnot päättyvät erikoistumisopintoihin, joita ovat AD, copywriter tai projektipäällikkö. AD:n alaa ovat visuaalinen suunnittelu eli kuvat ja kuvittaminen, typografia ja taittaminen, käyttöliittymät ja mediatekniikat. Copywriter on tekstisuunnittelija alanaan luova- ja asiakirjoittaminen, käsikirjoittaminen ja tarinankerronta sekä konseptisuunnittelu. Projektipäällikkö taas ottaa vastuun asiakasprojektin hallinnasta, budjetoinnista, tiimin vetämisestä, markkinointiviestinnän konsultoinnista. Opintojen teoriaopinnot täydentyvät harjoittelujaksoilla yrityksissä sekä monenlaisissa hankkeissa ja projekteissa.

Yhteenveto

Suomessa on runsaasti eri vaihtoehtoja pohjakoulutukseen, kun tähtäimessä on ura mainonnan ja markkinoinnin parissa. Mahdollisuuksia on alkaen toisen asteen opinnoista aina ylempään korkeakoulututkintoon asti, ja myös kansanopistotason koulutusta löytyy. Mikäli Suomesta ei kuitenkaan löydy sopivaa koulutusta, tai koulutukseen pääseminen osoittautuu haasteelliseksi, voi hakeutua opiskelemaan ulkomaille. Vaihtoehtona on myös omarahoitteinen, enimmäkseen verkossa toteutettava Markkinointi-instituutin koulutus, joka suuntautuu nimenomaan mainosalalle.

Muissakin yksityisissä oppilaitoksissa on mahdollista opiskella media-alaa tai suorittaa kaupallisen alan opintoja, jotka vahvasti liittyvät mainosalaan ja siten edistävät urasuunnittelua. Koska vahva yleissivistys on tärkeä osa mainosalan osaajien toimenkuvaa, hyvin monenlaiset opinnot tukevat suunniteltua alaa. Kun tähän lisätään työkokemus kaupalliselta alalta, voi hakeutua mainosalan ammattiin työuran edetessä. Mainosala on kasvava, sillä yrityksen ja sen tuotteiden markkinointiin tarvitaan vahvoja osaajia.