Jos sinua kiinnostaa markkinointi ja mainonta työnä, ja haluaisit ehkä suuntautua mainosalalle, on tärkeä myös saada pientä tuntumaa siihen, minkälaista mainostoimistossa työskenteleminen on. Itse asiassa mainostoimisto on nykyään hieman vanhentunut käsite, sillä mainostoimistot tekevät paljon muutakin kuin suunnittelevat pelkkiä mainoksia. Mainostoimiston työtehtävät ovat muuttuneet paljon vuosien varrella, ja etenkin Suomessa mainostoimistossa työskenteleminen eroaa paljon sen mukaan, työskennelläänkö pääkaupunkiseudulla vai muualla Suomessa.

Mitä mainostoimistossa tehdään?

Mainostoimistossa työskennellään yritysten ja organisaatioiden, joskus myös yksityishenkilöjen, markkinoinnin ja viestinnän parissa. Nykyään mainostoimistot ovat suuntautuneet erityisesti digitaaliseen markkinointiin, kun teknologian kehitys on tehnyt esimerkiksi mobiililaitteista ja netin käytöstä päivittäisen osan ihmisten elämää. Graafisten mainosten suunnittelun ohella mainostoimistoissa suunnitellaan myös mainos- ja markkinointikampanjoita, tehdään luovaa tekstin suunnittelua, sekä nykyään etenevissä määrin myös analysoidaan erityisesti digitaalista markkinointia.

Minkälaisia työnimikkeitä mainostoimistossa käytetään?

Mainostoimistossa työskentelevien työntekijöiden titteleitä on useita erilaisia, minkä lisäksi mainostoimistoissa työtehtävät myös sekoittuvat paljon tekijöiden välillä. Yksi henkilö saattaa tehdä moneen eri työnimikkeeseen liittyviä mainos-, ja markkinointialan töitä, ja esimerkiksi mainostoimiston myyjä saattaa toimia myös hallinnossa tai suunnittelun puolella. Kuitenkin mitä suurempi mainostoimisto on kyseessä, sitä enemmän jokainen työntekijä on tavallisesti keskittynyt vain yhteen mainonnan ja markkinoinnin osa-alueeseen.

Jos puhutaan perinteisestä mainostoiminnon hierarkiasta, mainos-, ja markkinointisuunnittelun rajapinnassa ja hieman ehkä ulkopuolellakin työskentelee tavallisesti hallintopuolen henkilöstö, eli esimerkiksi toimitusjohtaja ja hallinnollisia asioita hoitavat muut esimiehet, kuten henkilöstöpäällikkö ja isommissa toimistoissa myös talouspäällikkö. Tämän lisäksi mainostyön suunnittelun ulkopuolella toimivat myös mainostoimiston myyjät ja asiakaspalveluhenkilöt, kuten asiakkuuspäälliköt, jotka toimivat ensimmäisenä kontaktihenkilönä uusien ja vanhojen asiakkaiden ja mainostoimiston välillä.

Työskentely mainostoimistossa – tuotanto- ja projektipäälliköt

Mainostoimistoissa työskentely tapahtuu yleensä projektiluontoisesti, ja mainostoimiston yleistä tuotantolinjaa ohjaa tavallisesti tuotantopäällikkö. Tuotantopäällikkö päättää toimitusjohtajan ohella mainostoimiston isoista linjoista ja tuotannosta, ja loppujen lopuksi on vastuussa siitä, että projektit ovat aikataulussa ja tulevat valmiiksi silloin, kun asiakas vaatii. Tuotantopäällikkö vastaa työstään tavallisesti suoraan toimitusjohtajalle ja toisaalta myös asiakkaille. Usein tuotantopäälliköt ovat työskennelleet aikaisemmin projektipäälliköinä tai taiteellisina johtajina.

Markkinointisuunnittelija tai projektipäällikkö toimii tietyn mainos- ja markkinointiprojektin johtajana. Projektipäällikön rooliin kuuluu vastata projektin suunnittelusta, läpiviennistä ja lopputuloksesta. Projektipäälliköt johtavat markkinointitoimistossa tiimejä, joihin voi kuulua esimerkiksi koodareita, graafikoita ja tekstisuunnittelijoita. Yleensä projektipäälliköiden vastuulla on asiakassuhteiden ja projektien toteuttamisen lisäksi myös markkinoinnin tuloksellisuuden mittaaminen ja analysointi, etenkin niillä markkinoinnin aloilla, mistä konkreettista dataa markkinoinnin tuloksellisuudesta on saatavilla, eli erityisesti digimarkkinoinnissa.

Työskentely mainostoimistossa – graafisen suunnittelun roolit

Graafista suunnittelua, eli käytännössä mainosten tekemistä, mainostoimistossa tekevät sekä taiteelliset johtajat että graafikot. Taiteelliset johtajat eli art directorit ovat työssään lähempänä asiakkaita, ja suunnittelevat erilaisten mainoskampanjoiden ulkoasua, värejä, muotoja ja ilmettä mainostoimistojen asiakkaiden kanssa yhteistyössä. Taiteellinen johtaja myös päättää siitä, minkälaisia linjauksia graafisesta suunnittelusta mainostoimistossa tehdään ylipäätään, ja monilla mainostoimistoilla on kaikessa mainosten suunnittelussa omanlaisensa ilme, joka taas erottaa heidät muista alan yrityksistä.

Mainostoimistojen graafikot eli graafiset suunnittelijat tekevät sekä erilaisten mainoselementtien ulkoasujen suunnittelua, nettisivujen suunnittelua, sekä toteuttavat taiteellisten johtajien visiota mainonnassa ja markkinoinnissa. Graafinen suunnittelija saattaa toteuttaa vaikkapa mainoslehtisten, nettimainosten tai verkkokaupan visuaalisen ilmeen, jonka lisäksi graafiset suunnittelijat tekevät esimerkiksi tekstimainosten taittoa. Graafiset suunnittelijat ovat markkinointimaailman taiteilijoita, jotka pyrkivät toteuttamaan asiakkaan visuaalisen ilmeen ja taiteellisten johtajien vaatimukset mahdollisimman hyvin.

Työskentely mainostoimistossa – koodaajat ja tekstisuunnittelijat

Erityisesti front end -koodaajien, eli digitaalisten ympäristöjen ulkoasuja toteuttavien koodaajien, merkitys on mainostoimistoissa kasvanut paljon viime vuosikymmenen aikana. Tavallisesti koodaajat toteuttavat erityisesti nettisivuja ja tekevät graafisten suunnittelijoiden suunnitelmista toimivia kokonaisuuksia nettiin. Myös esimerkiksi nettikaupan rakenteet tai asiakkaan mobiilisovelluksen toteuttaminen kuuluu koodarin työhön. Koodarin työ on nykyään myös paljon palvelumuotoilun suunnittelua, kun nettisivusta tai verkkokaupasta pyritään saamaan käyttäjäkokemukseltaan toimiva.

Tekstisuunnittelijat eli copywriterit vastaavat mainosmaailmassa erilaisten materiaalien teksteistä ja tekstisisällön suunnittelusta. Tekstisisällön suunnittelu voi olla sekä visuaalista suunnittelua että myös tekstin luovaa suunnittelua. Useat copywriterit kirjoittavat työnsä lisäksi myös muutakin luovaa tekstiä. Sisällöntuotannon ja tekstien kirjoittamisen ohella tekstisuunnittelija toimii yhteistyössä graafikon kanssa varmistaen näin mainosten ja asiakkaan materiaalien, kuten vaikkapa nettisivun, visuaalisen kokonaisuuden kuvista tekstiin. Tekstisuunnittelija voi myös suunnitella asiakkaan viestintää.

Mainostoimistoissa työskentely asiakkaiden näkökulmasta

Suomessa mainostoimistoissa työskenteleminen on hyvin erilaista työskentelypaikkakunnasta riippuen. Suurin ero mainostoimistotyöskentelyssä on pääkaupunkiseudun ja muun Suomen mainostoimistoissa, sillä Helsingin seudulla sijaitsevat kaikki Suomen suurimmat mainostoimistot, ja myös lähes kaikkien suomalaisten kuluttajabrändien pääkonttorit ovat pääkaupunkiseudulla. Myös isot kansainväliset mainostoimistot ovat keskittyneet Helsinkiin. Muualla Suomessa taas mainostoimistotyöskentely on huomattavasti paikallisempaa ja liittyy paljon enemmän suomalaisten teollisuusyritysten mainontaan ja markkinointiin.

Mainosala on mielenkiintoinen ja palkitseva ala, ja työympäristönä mainostoimisto on parhaimmillaan rento ja erinomainen paikka olla töissä. Mainosalalla kuitenkin vaaditaan paljon organisaatiotaitoja, hyviä vuorovaikutustaitoja ja ennen kaikkea paineensietokykyä, sillä työtä tehdään tavallisesti 3-10 hengen tiimeissä, ja aikataulut voivat olla välillä todella tiukat. Lisäksi kannattaa muistaa mainosalalta tuttu lentävä lause, jonka mukaan asiakas ei luultavasti ensimmäisenä tiedä, mitä hän haluaa.